Komunikat informacyjny:

Ze wzgl?du bezpiecze?stwa wszystkie dane przesy?ane przez Klienta do realizacji zlecenia s? usuwane w ci?gu 7 dni po realizacji zamwienia.
 
Ka?dy Klient otrzymuje gwarancj? otrzymania produktu.

Je?li z jakichkolwiek przyczyn przesy?ka nie dotrze do Klienta na w?asny koszt wyrabiamy duplikat i wysy?amy inn? form? wysy?ki.

ZAPRASZAMY
Zesp? ClubCard

Formularze:

PDF Drukuj Email
?Dzi?kujemy za zainteresowanie Nasz? ofert?.

Posiadamy bardziej realne projekty, dowodu osobistego jak i prawo-jazdy r?nych narodowo?ci. W wi?kszym stopniu odzwierciedlaj? orygina?, wykonywane s? bardzo skomplikowan? metod? tak, aby dobrze odzwierciedla?y kolory wzorca.
Wiadome jest to, ?e dok?adniejsze odwzorowanie wymaga wi?kszego nak?adu itp. a sam czas produkcji jednego wzoru to oko?o 5-7 dni.
Dok?adniejsze wzory nie s? dost?pne w sprzeda?y za po?rednictwem Allegro i mog? s?u?y? tylko w celach humorystycznych lub kolekcjonerskich.

Poni?ej jest przycisk do wszystkich dost?pnych kolekcjonerskich wzorw.
W razie nie dzia?ania przycisku wy?ej do WZORW, nale?y zaznaczy? tekst poni?ej i przekopiowa? go do przegl?darki:
http://www.clubcard.com.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=26&Itemid=53&vmcchk=1&Itemid=53

Cennik wzorw kolekcjonerskich:

wzr 101 - Dowd Polski Kolekcjonerski 2012 ?1299,00 z? , dodatkowo mo?na dokupi?:
- hologram holograficzny na dokumencie , dodatkowy koszt +199 z?
- Znaki zabezpieczaj?ce ultrafioletowe jak w oryginale +149 z?
- Znaki laserowe jak w oryginale ( zabezpieczenia tarka nad peslem, znaki brail itp) +249 z?
Ca?kowity koszt z zabezpieczeniami: 1896,00 z?

wzr 100 - Dowd Polski Kolekcjonerski 2015 1399,00 z? , dodatkowo mo?na dokupi?:
- hologram zmienno optyczny na dokumencie +199 z?
- Znaki zabezpieczaj?ce ultrafioletowe  +149 z?
- Znaki laserowe  ( zabezpieczenia wyczuwalne w dotyku, znaki brail itp) +249 z?
- Znaki luminescencyjne (mapka mieni?ca si? na drugiej stronie) +149,00 z?
Ca?kowity koszt z zabezpieczeniami: 2145,00 z?

wzr 102 - Prawo jazdy polskie 2012 1499,00 z? , dodatkowo mo?na dokupi?:
?- hologram UV widzialny w zwyk?ym ?wietle jak na oryginale +249 z?
- Znaki zabezpieczaj?ce ultrafioletowe jak w oryginale +149 z?
- Znaki laserowe i grawer jak w oryginale ( zabezpieczenie wyczuwalne dotykiem ) +249 z?
Ca?kowity koszt z zabezpieczeniami: 2146,00 z?

wzr 103 - Prawo jazdy polskie 2013 1499,00 z? , dodatkowo mo?na dokupi?:
- hologram UV widzialny w zwyk?ym ?wietle jak na oryginale +199 z?
- Grawer + znaki laserowe jak w oryginale +249,00 z?
Ca?kowity koszt z zabezpieczeniami: 1847,00 z?

wzr 104-130 - Wszystkie wzory od 104-130 1399,00 z? , dodatkowo mo?na dokupi?:
- hologram UV widzialny w zwyk?ym ?wietle jak na oryginale +199 z?
- Grawer + znaki laserowe jak w oryginale +249 z?
Ca?kowity koszt z zabezpieczeniami: 1847,00 z?

Dodatkowo Klient mo?e skorzysta? z:

Us?uga "EXPRESS" - Realizacja w ci?gu 24-48h: +30% warto?ci zamwienia.
Je?li zale?y Pa?stwu na czasie i produkt ma zosta? wyprodukowany w trybie przyspieszonym jest mo?liwo?? wykupienia us?ugi "EXPRESS" , wybieraj?c t? opcj? po potwierdzeniu p?atno?ci zamwienie jest realizowane w pierwszej kolejno?ci, w czasie 24-48h.
(Przyk?ad: Zamwienie jest o warto?ci 1000,00 z? przy wykupieniu us?ugi "EXPRESS" - koszt us?ugi to 300,00 z?)
Cena us?ugi Express dla wzoru ze wszystkimi zabezpieczeniami to oko?o: +479,00 z?

Us?uga "DOBRY_NUMEREK": - 249,00 z? - Je?li chc? Pa?stwo na zamwionym wzorze kolekcjonerskim mie? autentyczne numerki seryjne mo?emy je wygenerowa? na podstawie informacji przekazanych z oryginalnego innego wzoru.
(Przyk?ad: Klient chce mie? wzr 102 i wzr 103 z autentycznymi numerkami, przesy?a Nam informacje cyfrowe z aktualnego dowodu na podstawie ktrych generowany jest autentyczny numer dla Klienta.)
* us?uga wykonywana jest na ?yczenie Klienta po przes?aniu niezb?dnych informacji do jej zrealizowania.  

Kupuj?c 2 sztuki otrzymasz dodatkowo 10% zni?ki oraz wysy?k? gratis.

Je?li interesuje Ci? wykonanie indywidualnego projektu na podstawie dostarczonych informacji, daj zna?, Nasi graficy przygotuj? dla Ciebie wst?pnie projekt podgl?dowy a po akceptacji wykonamy go i wy?lemy do oceny na podany adres za darmo.
* us?uga wykonywana jest na ?yczenie Klienta po przes?aniu niezb?dnych informacji do jej zrealizowania. Wi?cej informacji po przes?aniu zapytania przez formularz kontaktowy lub mailowo.

P?atno?ci mo?na dokona? za pomoc?:
- przekaz pocztowy
- przekaz bankowy
- przekaz MoneyGram
- wp?ata przez serwis BlueCash, SamiSwoi, Azimo Transfer24 itp.
- Bitcoin
- przelew bankowy internetowym
- przelew bankowy z zagranicy
- przekaz WestionUnion
- p?atno?? kart?

Koszty i mo?liwo?ci wysy?ki:
+10 z? List polecony priorytetowy
+20 z? - Odbir w paczkomacie
+20 z? -  List polecony priorytetowy zagraniczny 7-10 dni
+30 z? Kurier DHL lub UPS zamwienie wysy?ane z gwarantowanym terminem dostarczenia na nast?pny dzie? po akceptacji projektu.(TYLKO POLSKA)
+240 z? - Kurier ZAGRANICA UPS - 4-5 dni od dnia nadania. - ( UK inny kraj wycenimy po przes?aniu lokalizacji)
+399 z? - Kurier ZAGRANICA DHL SUPER-EXPRESS - Dostawa w nast?pnym dniu roboczym po wysy?ce na ca?y ?wiat. - PROMOCJA DO KO?CA MIESI?CA (NORMALNA CENA 499,00 Z?)

Przebieg realizacji zamwienia:
Zamawiaj?cy przesy?a dane oraz zdj?cie do wybranego projektu za pomoc? formularza, po maksymalnie 48h otrzymuje projekt wst?pny.
Klient weryfikuje poprawno?? danych, znakw, szczeg?w i akceptuje projekt lub odsy?a do poprawy.
Po akceptacji projektu zamwienie zostanie podj?te do realizacji.
Przes?anie potwierdzenia p?atno?ci przez zamawiaj?cego, spowoduje natychmiastowe podj?cie zamwienia do realizacji bez weryfikacji wp?aty na koncie.
Czas realizacji zamwienia to oko?o 5-7 dni, w zale?no?ci od wybranego wzoru, nast?pnie produkt zostanie spakowany i wys?any wybran? metod? przez Klienta na adres podany w formularzu.
Ka?d? przesy?k? dodatkowo ubezpieczamy, nie ma takiej mo?liwo?ci ?e Klient nie otrzyma zamwionego produktu, je?li wydarzy?o by si? ?e paczka nie dotar?a, zagin??a itp. na Nasz koszt wykonujemy duplikat i wysy?amy inn? form? wysy?kow?.

JAK Z?O?Y? ZAMWIENIE:
Je?li s? Pa?stwo zainteresowani nasz? ofert?, poni?ej widnieje przycisk do formularza przez ktry mo?na z?o?y? zamwienie oraz za??czy? zdj?cie:
W razie nie dzia?ania przycisku wy?ej do formularza, nale?y zaznaczy? tekst poni?ej i przekopiowa? go do przegl?darki:
http://www.clubcard.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71

Wszelkie informacje jak nale?y poprawnie wype?ni? zg?oszenie i jakie dane s? potrzebne widniej? po lewej stronie formularza. Prosz? zapozna? si? z nimi, aby poprawnie wype?ni? wszelkie potrzebne pola.
Zamwione wzory kolekcjonerskie mog? s?u?y? tylko i wy??cznie w celach humorystycznych lub kolekcjonerskich, je?li chcesz je wykorzystywa? w innym celu, nie zamawiaj.

W razie jakikolwiek pyta? lub niejasno?ci, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowo.
 ?
Pozdrawiamy
Zesp? ClubCard
www.clubcard.com.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Czy musisz drukowa? t? wiadomo??? Pomy?l o ?rodowisku.
Korzystamy rwnie? z oprogramowania kryptograficznego
openPGP, PGP, GPL, na ?yczenie przesy?amy Klucz Publiczny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiadomo?? ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu b?d?cego jej adresatem i mo?e zawiera? poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przegl?danie, przesy?anie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak rwnie? podejmowanie dzia?a? na ich podstawie, 
przez osoby lub podmioty inne ni? zamierzony adresat. Je?li otrzymali Pa?stwo t? wiadomo?? przez pomy?k?, prosimy o poinformowanie nadawcy i usuni?cie jej z komputera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kolekcjonerskie wzory

Prawo jazdy, dowód osobisty i wiele innych kolekcjonerskich oraz śmiesznych wzorów dla Ciebie i Twoich bliskich. Sprawdź Sam.