Regulamin PDF Drukuj Email

REGULAMIN

1. Postanowienia oglne.

1.1 Niniejszy regulamin okre?la warunki dokonywania zakupw na stronie internetowej www.clubcard.com.pl

1.2 Sprzedawc? jest firma ClubCard, FIRMA US?UGOWO-HANDLOWA z siedzib? w ?WIDNICY ul. WESTERPLATTE 72/216 NIP 729-258-73-97 REGON 100644852

1.3 Podane w ofercie ceny, s? cenami brutto.

2. Zakupy, p?atno?ci i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedaj?cy zobowi?zuje si? przenie?? na kupuj?cego w?asno?? rzeczy i wyda? mu rzecz, a kupuj?cy zobowi?zuje si? rzecz odebra? i zap?aci? sprzedawcy cen?.

2.2 Sprzedawca umo?liwia sprawdzenie towaru, oraz odbir osobisty w filii w ?WIDNICY w godzinach 12.00-16.00 po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

2.3 Klient dokonuj?cy zakupu na odleg?o??, ktry ?yczy sobie dostaw? towaru za po?rednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej po z?o?eniu oferty proszony jest o niezw?oczne przes?anie na adres e-mail: - dane do wysy?ki, - wybr p?atno?ci (pobranie lub przelew), - wybr kuriera lub Urz?du Pocztowego koszt dostawy: a)za pobraniem 20-30 z? b)przedp?ata na konto 10-30 z? - telefon kontaktowy, ktry na ?yczenie klienta b?dzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostaw?, - ewentualne ??danie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny). UWAGA: poszczeglne oferty mog? zawiera? dodatkowe warunki ustalane indywidualnie w zamwieniu klienta.

2.4 Ka?dy klient wybieraj?cy sposb zap?aty przedp?at? na konto powinien w terminie 3 dni dokona? przelewu na konto ktre otrzyma? podczas sk?adania zamwienia.

2.5 Ka?dy towar staramy si? wys?a? w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksi?gowania wp?aty na naszym koncie lub wybraniu p?atno?ci za pobraniem i otrzymaniu pe?nych danych do wysy?ki,

2.6 Ka?da przesy?ka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzi? w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zg?osi? dostawcy, ktry jest zobowi?zany spisa? odpowiedni protok? zg?oszenia prosimy o niezw?oczne zg?aszanie sprzedawcy wszelkich wad.

3. Odst?pienie od umowy.

3.1 Ka?demu klientowi, ktry dokona? zakupu w celu nie zwi?zanym bezpo?rednio z dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow? przys?uguj? prawa i obowi?zki o ktrych mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpiecznych, jak rwnie? w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczeglnych warunkach sprzeda?y i zmianach w kodeksie cywilnym,

3.2 Ka?dy konsument ma prawo odst?pienia zakupu dokonanego na odleg?o?? w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, chyba ?e w opisie produktu lub regulaminie zosta?o zaznaczone ?e odst?pienie jest niemo?liwe na podstawie: Art. 10 punktu 4. ?wiadcze? o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez konsumenta w z?o?onym przez niego zamwieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob?, mo?e nast?pi? ewentualny zwrot indywidualnie przygotowanego zamwienia przez kupuj?cego, po wczesniejszym uzgodnieniu ze sprzedaj?cym oraz po pokryciu kosztw materia?w wykorzystanych do realizacji tego? zamwienia. W celu odst?pienia nale?y odes?a? towar w stanie w jakim zosta? dostarczony wraz z o?wiadczeniem o odst?pieniu od umowy oraz drukiem reklamacji, a tak?e nale?y poda? pe?ne dane do zwrotu gotwki. Zwrot nie b?dzie uznawany je?li nie zostanie do??czony poprawnie wype?niony druk zwrotu. Przypominamy, ?e zgodnie z ww. Ustaw? strony s? zobowi?zane do zwrotu wzajemnych ?wiadcze?. Sprzedawca nie przyjmuje przesy?ek nadanych za pobraniem

3.3. Sprzedawca przestrzega rwnie? przepisw kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamacj? prosimy zg?asza? mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.2 W zg?oszeniu reklamacyjnym prosimy okre?li?, czy reklamacja opiera si? na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie r?kojmi, czy korzystaj?c z gwarancji, a ponadto w zg?oszeniu powinien okre?li?: - zg?oszenie wady (usterki), - roszczenie, - dane, na ktre ma zosta? wys?ana odpowied? (oczywi?cie je?eli klient chce zachowa? form? wysy?kow?).

4.3 Do ka?dej reklamacji ustosunkujemy si? w terminie 30 dni.

4.4 Gwarancj? s? obj?te te oferty, w ktrych tre?ci sprzedawca wyra?nie zaznaczy? i? dana oferta jest obj?t? gwarancj?, co nie ma wp?ywu (nie ogranicza) na pozosta?e prawa ka?dego klienta.

4.5 Reklamowany lub zwracany produkt nale?y odes?a? na adres firmowy: "ClubCard, ul.Westerplatte 72 pok.216, 58-100 ?widnica" z dopiskiem "Zwrot lub "Reklamacja" z wype?nionym formularzem - link do formularza . Firma nie odbiera przesy?ek pobraniowych. Firma nie odpowiada za przesy?ki zwrotne ?le zaadresowane lub zaginione z winny nadawcy lub osb trzecich.Zwrot nie b?dzie uznawany je?li nie zostanie do??czony poprawnie wype?niony druk zwrotu.

5. Poufno?? i ochrona prywatno?ci.

5.1 Firma ClubCard jest w?a?cicielem wszelkich zdj?? i opisw zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania si? ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupuj?cego b?d? wykorzystane wy??cznie do celu realizacji zamwienia, a ka?dy klient ma prawo do ich wgl?du.

6. Postanowienia ko?cowe.

6.2 Ka?demu klientowi umo?liwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczeglnych postanowie? / warunkw zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

6.1a Niniejszy regulamin sprzedawca udost?pnia do kopiowania w celu zapisania tre?ci na dysku lub no?niku zewn?trznym.

6.1b Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwo?ania og?oszenia, aukcji b?d? oferty przed terminem m.in. w my?l art. 70 ze znaczkiem 1 3 kodeksu cywilnego.

6.2 Odst?pienie jest niemo?liwe na podstawie: Art. 10 punktu 4. ?wiadcze? o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez konsumenta w z?o?onym przez niego zamwieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob? tyczy si? to wszelkich personalizowanych rzeczy kolekcjonerskich dost?pnych w sprzeda?y.

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj? zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentw rwnie? przepisy ustaw konsumenckich.

6.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udost?pnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostan? niezw?ocznie usuni?te lub zmodyfikowane.

6.5 Wykonuj?c obowi?zek wynikaj?cy z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje si? o tre?ci art. 24: 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, ktrej one dotycz?, administrator danych jest obowi?zany poinformowa? t? osob? o: 1) adresie swojej siedziby i pe?nej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku, 2) celu zbierania danych, a w szczeglno?ci o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorcw danych, 3) prawie dost?pu do tre?ci swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolno?ci albo obowi?zku podania danych, a je?eli taki obowi?zek istnieje, o jego podstawie prawnej. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si?, je?eli: 1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, 2) osoba, ktrej dane dotycz?, posiada informacje, o ktrych mowa w ust. 1.

6.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania si? kopiowania naszych zdj?? i innych materia?w autorskich, a jednocze?nie uprzedzamy o odpowiedzialno?ci za naruszenia norm prawnych wynikaj?cych z ww. aktu prawnego.

?widnica 01.01.2009r

 

Kolekcjonerskie wzory

Prawo jazdy, dowód osobisty i wiele innych kolekcjonerskich oraz śmiesznych wzorów dla Ciebie i Twoich bliskich. Sprawdź Sam.